Смъртта в перспективата на Страстната седмица

Епископ Максим (Василиевич) е роден през 1968 г. в гр. Фочи (Босна и Херцеговина). Завършва Белградския (1993 г.) и Атинския университет (1996 г.), а през 1999 г. защитава докторска дисертация в областта на дог­матиката и патристиката. В Атина той се обучава и в школа за византийска живопис и учи музика. През 1996 г. приема монашество в Твърдошкия манастир в Требине,след което три години служи в клира на Гръц­ката православна църква. Специализира в Париж, къ­дето изучава византийска история и агиография в Сорбоната, а също и теория и практика на живописта във Френската академия по изящни изкуства. През май 2004 г. е ръкоположен за епис­коп, а през 2006 г. е избран за Западноамерикански епископ на Сръбската православна църква. Освен архипастирското си служение еп. Максим е професор в Православния бо­гословски факултет на Белградския университет (където преподава до 2019 г.), също така преподава в Духовната семинария „Св. Сава” в Либъртивил, САЩ. Автор е на многобройни студии в областта на догматиката, патрологията, антропологията, агиологията и църковното изкуство. Настоящият текст е публикуван за първи път през 2018 г. в сръбското електронно списание Теологија.нет.

 

ДАЛИ СМЕ ПРЕМИНАЛИ ОТ СМЪРТ КЪМ ЖИВОТ? (1 ИОАН. 3:14)

В своя интригуващ роман Приумиците на смъртта португалският писател и нобелист Жозе Сарамаго разсъждава какво би станало, в случай че Смъртта реши вече да няма смърт. Историята започва в полунощ на Нова година на неопределена дата, когато хората от неизвестна страна изведнъж прес­тават да умират. Силите им наистина отслабват, но те никога не умират докрай и никой не знае защо е така. Естествено, това предизвиква учудване у политиците, лекарите, управителите на погребални агенции и религиозни­те лидери. Обществеността, от друга страна, празнува тази сензационна новина – на терасите се развяват знамена, хората танцуват по улиците.

Великата цел на човечеството – вечният живот – е постигната. Но въпре­ки това домовете се сблъскват с нова реалност: семействата трябва да се грижат за постоянно умиращите, застраховките живот стават безсмисле­ни, а погребалните агенции са сведени до това да организират погребения на домашни любимци – котки, хамстери и папагали.

Както показва и романът на Сарамаго, нашето време е загадъчно. Новият на­чин на живот, който възприемаме и който ни е наложен, ни довежда до криза в парадигмата на модерната култура, която въпреки блестящите си пос­тижения вече не може да посрещне нуждите на хората. Крайно сгъстеният характер на културата в криза променя начина, по който гледаме на катего­риите, определящи човешкото съществуване, като любов, свобода, здраве, смърт, болест, както и нашето възприемане на пространството и време­то. Един от видовете промени на възприемането са различните начини, по които днес се преживява страхът от смъртта с нейното сурово и нелепо еднообразие. Колкото и да е неизбежен факт, смъртта все пак е едно вълну­ващо тайнство, отворено за различни тълкувания и опити. Като свещено преживяване, тя е и mysterium fascinandum et tremendum (страшно и завладя­ващо тайнство). Като ужасна заплаха, тя ни застрашава и нещо повече, по­ражда в нас суров, ирационален страх, в най-острите случаи известен като thanatophobia.

Различните начини на преживяване на страха от смъртта в нашата култура са предизвикателство и за Църквата, която никога не премълчава истина­та, че смъртта е един ужас (враг на човечеството), както и истината, че Христос е извоювал победа над нея (със Своето Възкресение). Християните признават, че thanatophobia е напълно логична и оправдана фобия, тъй като става дума за страх от реалния и най-последен враг на всички творения. Всички хора, включително и Богочовекът в Гетсимания, са били уплашени от умирането. Без да се преструва, Христос е ненавиждал смъртта. Той никога не е проповядвал примирение с нея, тъй като не може да има никакво прими­рие между живота и смъртта, а по-скоро е говорел за Пасха, за пасхалното преминаване през нея, водещо отвъд смъртта и страха. Пълното предаване на самоопределящата воля на Своя Бог Отец е дало възможност на Сина „чрез смърт да потъпка смъртта”. В Църквата това се изповядва посредством славословие, като Празник на празниците.

Действително, смъртта ни определя, а страхът е симптом на това. И все пак страхът от смъртта е по-дълбок от простата психична емоция, защо­то смъртта е преди всичко онтологичен факт. Нейната поразяваща ръка се протяга и заплашва с унищожение нашето голо същество, сеейки около себе си смразяващ ужас. В страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта (1 Иоан. 4:18).

Теоретичният контекст на страха от смъртта е неделим от нейния прак­тически аспект. Смъртта е един трагичен практически проблем, особено когато е свързана с болест. Тя отрича изначалния човешки ерос (копнеж) засъществуване и оцеляване. Смъртта, страхът и болестта са трите несъм­нени симптома на нашата връзка с нищото. Във връзка със страха (и често с болестта) смъртта маркира и оформя както нашите тела, така и наша­та култура. Всички наши страхове и рефлексии около смъртта ни заобика­лят и съпътстват като някакъв музикален мотив, понякога достигайки до crescendo, а друг път затихвайки до едва чуто pianissimo. И все пак тази трай­на „памет за смъртта” може да бъде принудителна (културата трябва да се занимава с нея) или доброволна (подобно на монашеството, което се въз­приема като мъченичество).

Епикур изразява неизбежността на смъртта в следните думи: „Човек може да се защити от всичко, но по отношение на смъртта всички ние, смърт­ни(ци)те, живеем като в град без крепостни стени” (Епикур, Fragment, § 31). Когато всичко в живота ни върви добре, ние сме склонни да мислим, че тела­та ни са като укрепени градове, пазещи нашето „себе” от каквото и да било нападение, но в крайна сметка разбираме, че ги използваме преди всичко, за да защитим своето „себе” от лъча на Истината, на която се подчинява и сама­та смърт.

И все пак основният проблем на нашето време не е само смъртта, но и един погрешен богословско-философски критерий (заблуда във вярата), въз основа на който смъртта се възприема само от етично-естетическа или емоционал­на гледна точка вместо от онтологична (като заплаха за съществуването). Ето защо трябва да разгледаме тази тема, от една страна – от биологич­но-културна, а от друга – от църковно-възкресна перспектива.

Смъртта като биологичен факт

Смъртта е дълбоко свързана с нашата природа (тоест с начина на живот на падналата природа) и не ѝ се присмива. Както констатира съвременната биология, смъртта (нищото) постоянно заплашва съществото и трайно го ограничава. Биологията (която в този случай е съгласна със светоотеческото мислене) ни уверява, че в съответствие с падналата природа, всяко същест­во се ражда като „умиращо” в смисъл, че човек започва биологично да умира още от момента на зачатието и раждането. Животът на света и на самите нас не притежава „истински живот”. Такъв, какъвто го познаваме, животът всъщност е един „процес на пребиваване” на окончателната пътека на паде­нието, тъй като необратимо се приближава и неизбежно завършва със смърт­та. Афористичната идея, че смъртта се наследява с раждането, ни напомня за факта, че смъртта на всяко същество започва със смъртта едва на ня­колко клетки в организма. Тази ситуация може би е онова, което е вдъхновило един мъдър човек да възкликне: „Ако не знаеш как да умреш, не се притеснявай: самата природа ще те научи, когато дойде време, и ще те освободи от тази работа; затова не се безпокой” (цитатът се приписва на Мишел дьо Монтен).

Но ако смъртта естествено присъства още със самото зачатие на живота, тогава откъде идва нашият страх от нея? Може би не е неестествено да сестрахуваме от смъртта? Естествено ли е да умрем?

Ако е така, както твър­дят мнозина, то откъде идва страхът?

Адам е бил първото същество в творението, което Бог лично е призовал да стане бог в общуване с Него, с което го е определил онтологично. „Начало и състав ми даде Твоята творческа заповед...”, се пее в службата на опелото. С това го е призовал да превъзмогне ограниченията в творението, а после и смъртта и тлението, присъщи на сътворената природа. Отхвърлянето на този призив от човека, което последвало, представлява „падение”. След това „падение” целият живот вътре в творението е белязан от стремежа да се заобиколи смъртта. Като единственото свободно лично същество в космоса, човекът по всякакъв начин отчаяно се стреми да избегне смъртта, но накрая се изморява и се отказва.

В какво се състои този неуспех? В своята непрестанна борба да придобие жи­вот, избягвайки смъртта, човек се утвърждава като самодетерминиращо се и самодостатъчно същество. Колкото повече се привързва към своя индиви­дуален живот, толкова повече потвърждава факта, че смъртта наистина е неизбежна. Защото не е естествено (т.е. противно е на дадения от Бога „естествен закон”) личността да възприема живота като обект на прите­жание, за да предотврати смъртта. В стремежа си да превъзмогне смъртта, обичайки себе си само докато черпи от живота, човек оцелява само временно. След това той игнорира другите, на които гледа като на потенциални враго­ве или съперници на неговата свобода да живее. Това самолюбие парадоксално съдържа в себе си самото семе на тлението и смъртта.

Сблъсъкът с живота по индивидуалистичен начин води до това, че човек на­сочва своя ерос към света, което накрая го изтощава и довежда до смърт. „Как се предадохме на тление и как се свързахме със смъртта?”, пее се в служ­бата на опелото. Когато нашите тъкани и органи ни предават и когато за­почваме да губим нещата, които ни правят човешки същества, как можем да запазим вярата?

Страхът от смъртта като психологично-религиозен факт

Доминиращата концепция за смъртта в нашата западна култура, включваща понякога и съвременното християнство, както изглежда, предполага идеята за живота като индивидуална собственост. Между другото, нима не е казано, че „всеки умира сам за себе си”? Така, изглежда, единствено целесъобразното е да изследваме корените на този страх в реалността на „себето”. За съжале­ние, религията per se култивира способността на индивида да издига огради около себе си, да се утвърждава като „его” и така да остава в областта на смъртта.

Очевидно манталитетът и методологията на постмодерността не при­тежават инструмент за дискусия около смъртта по такъв решителен на­чин, както би искал един християнин. Нещо повече, тук трябва да излезем откатегорията на индивида и да преминем в сферата на личността. Но дали това е възможно в съвременния контекст на живота, в който властва тен­денцията към подценяване на смъртта? Срещу страха от смъртта нашата култура е създала цяла поредица от логични аргументи, с които е обезсмис­лила този страх, а и самата смърт. Това наподобава начина, по който Епикур гледа на този проблем: „Най-ужасната от всички злини, смъртта, за нас не е нищо, тъй като, докато нас ни има, смъртта я няма, а когато я има, то­гава нас ни няма. Затова тя е нищо както за живите, така и за мъртвите” (Letter to Menoeceus). По същия начин и сръбският режисьор Емир Кустурица е написал роман със заглавие по Хъксли: Смъртта е непотвърден слух2, докато Стив Джобс преди смъртта си твърди, че смъртта е „полезна, но чисто ин­телектуална концепция” (в обръщението си към дипломираните студенти на Станфордския университет на 12 юни 2005).

Впрочем Църквата не е тук, за да задоволи човешките (романтични, есте­тически, утопични) потребности и да потули проблема. Тя представлява събрание на Трапезата на живота, на която верните се хранят с насъщната храна за истински живот, за да победят смъртта. Църквата е преди всичко пахсално (кръстовъзкресно) Христово тайнство. Благата вест гласи: „Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт” (1 Иоан. 3:14). Човекът като църковно същество (личност) упражнява своята свобода в способността си да излезе извън „себето” и да прескочи оградата, да се включи в общността и така, накрая, да утвърди своето съществуване и своята другост чрез някой друг, чрез братята и сестрите.

Следователно съществува алтернатива на възгледа за човека изключително като биологичен организъм.

Страхът от смъртта като богословски факт и „последен враг”

Разтворения между ерос (екстатичната, но себична любов) и танатос (смъртта) човек трябва да оценяваме не само въз основа на неговата биохи­мия, но и на неговата любеща свобода по отношение на Бога. Светът предла­га на човека обективността като щит, но заедно с това го води към смърт­та; в противоположност на това любовта към Бога не може лесно да бъде наситена, нито потисната.

Човекът не е просто биологично-смъртно същество („същество-за-смърт” в смисъла на Хайдегер) въпреки стремежа на механистичната неврология и детерминистката биохимия да го редуцират до един вид комплексна система от връзки и трансмитери, с което повече прилича на една машина, която се изтощава вследствие на болестта. Болестите атакуват хората, Божието творение, но те не могат да заличат Божия образ в природата. Това значи,че трябва да допуснем, че в човека съществува един трансцендентен порив, който го прави способен да превъзмогне страха от смъртта и да реши дали да живее в съгласие с Бога, или със своята паднала природа. Независимо дали е здрав, или болен, човек някак дълбоко в себе си знае, че изборът да живее изключително според своята паднала природа накрая ще го заличи с безчув­ствения дъх на thanatos. Но същата любовна мощ е способна да го „възкреси”, ако упражнява волята си да живее заради Господа и Евангелието (срв. Марк. 8:35) чрез превъзмогване на „себето” и умъртвяване на собствената себична воля. Ако тази любовна мощ (желание за живот) не е мотивирана от онтоло­гично смирение, тогава ще бъде лишена от благодат и ще умре вследствие на панически страх и тревожност.

Днешният човек преживява истински конфликт между биологията, теоло­гията и културата. Но здравето, за да е пълно, трябва да бъде триизмерно: био-тео-културно. В църковното Предание смъртта се тълкува посредством използването на различни образи и метафори.

Понякога thanatos се разглежда като персонификация на нищото. Някои хим­нографи въпреки това са се опитали да „контекстуализират” смъртта, чес­то гледайки на нея евфемистично. Впрочем Църквата никога не е допускала смъртта да съдържа какъвто и да било вид „съществуване”. Тя няма битие. Апостол Павел гледа на смъртта като на „последен/най-голям враг” (срв. 1 Кор. 15:26), защото говори от онтологична перспектива и през призмата на Възкресението. И „не-възкресните” перспективи предлагат различни интер­претации, които нерядко разкрасяват смъртта. Между другото, християни­те никога не бива да се отказват от Павловата погнуса от смъртта въпре­ки по-късните, предимно неоплатонистки релативизации на този феномен. Смъртта според незабравимия о. Георги Флоровски е „болезнена метафизич­на катастрофа” (Creation and Redemption, Houston, TX, 1975, 105). Както учи св. Софроний Сахаров, „смъртта не е някакъв „приятел”, когото би трябвало да прегърнем” (His Life is Mine, Crestwood, NY, 1977, 34).

Следователно за Църквата би било неприемливо, имайки догмата за Възкресението, да пренебрегне своите вярвания по отношение на неприем­ливостта на смъртта. И все пак тя е място на свобода и любов, откъдето бива прогонен всеки страх. Как да примирим това възмущение с отсъствие­то на страх?

„Защото ние преминахме от смърт към живот” (1 Иоан. 3:14)

Във филма „Възкръсналият” (Risen), американска библейска драма, режисира­на в 2016 г. от Кевин Рейнолдс, събитието на Възкресението, както и пър­вите четиридесет дни след него са видени през очите на скептика, римския стотник Клавий, когото Понтий Пилат изпраща да проучи слуха за възкръс­налия юдейски Месия и да открие мъртвото тяло на Иисус от Назарет, за да усмири назряващия бунт в Йерусалим. По време на неговата мисия съмнени­ята на Клавий в загадъчното явяване на Господа се усилват, когато срещаапостолите и останалите библейски лица и става свидетел на събитията, последвали Възкресението. Докато неговото търсене на изчезналото тяло го довежда до парадокс и дезориентация, агностикът Клавий открива пот­ресаваща истина. Пред него се разкрива велика тайна и неговото лично тър­сене го засяга дълбоко, предизвиквайки коренна промяна във вярванията му, които завинаги се променят след това, на което става свидетел. Клавий е дълбоко потресен от това, че след агонията, която са преживели, учениците приемат Възкресението като присъствие на самия Христос. Накрая римляни­нът е завладян от Богочовека, Чието лице излъчва изключителната есхато­логична вест на Любовта, която отива на Кръста, слиза до Ада, възкръсва от Гроба и се явява на Своите ученици.

Възкресението е единственият ключ от вратата на живота чрез смъртта поради това, че единствено то задоволява копнежа по безсмъртие, премах­ва страха от смъртта и утолява желанието за превъзмогване на тлението и смъртта, насадени дълбоко в творението. Христос не е дошъл само заради участието в човешкото страдание, но и за да премахне, да унищожи смъртта. Тук Смъртта не е решила повече да няма смърт, както в романа Приумиците на смъртта на Жозе Сарамаго. Спасението на човека и творението от смъртта не би могло да дойде, ако сам Бог не се беше намесил и не беше взел върху Себе Си съдбата на света. Христос, въплътената Божия любов, взема върху Себе Си нашата смърт като Своя. Животът, който Бог ни дарява в Христос, е живот, идващ чрез смъртта на самия Христос. Този живот не е лек и не може да се придобие без кеносиса и опита на смъртта. В Христовата победа над смърт­та нейният нихилизиращ допир е унищожен и тя е заличена в мига, в който Творецът на Живота слиза в ада, за да разкъса нейните окови. Парадоксално, но истинно е това, че животът е излязъл от гроба. Няма смърт там, където царува Бог. Онтологията на любовта, водеща към единение, оправдава цен­тралността на Възкресението в домостроителството на спасението.

Виждането на отците на Църквата гласи, че страхът от смъртта се корени в разбирането за човека като индивид, защото според тях индивидуализмът е най-тясно свързан със смъртта. От тази перспектива християните водят „свещена война” срещу най-последния враг (срв. 1 Кор. 15:26), свещена война за лично възкресение и възкресението на ближните. Само този екзистенциален смисъл на Възкресението може да измени перспективата за смъртта поради това, че приемайки смъртта като пасха (преминаване), ние проявяваме не само свобода, но и любов, точно както Христос „парадоксално е уверил обичащи­те, че чрез смъртта ще преминат при Възлюбения” (св. Максим Изповедник, Писмо 14). На езика на Църквата „да живееш”, значи да бъдеш готов да умреш, или по-точно, да бъдеш едновременно „новороден” и „готов за смърт”.

Действително, как иначе бихме могли да живеем сред множеството наши грехове, ако Някой не беше умъртвил тялото на нашата смърт – нашите грехове – на Кръста? В този проблем се съдържа една голяма истина: за да започне и да стане реалност, животът – поне за повечето хора – трябва да бъде предшестван от смъртта. Едва чрез преминаването през смъртта ние придобиваме истински живот. Преминалите през смъртта неща съществу­ват по един по-различен начин. Как е възможен този „нов живот”?

Страхът от смъртта в църковния опит

Този възкресен опит води до няколко конкретни последици за живота на Църквата. Той е вдъхновил Църквата например да развие практиката на кръ­щението (умирането и възкръсването в Христос, „обличането в Христос”), на духовното бащинство (бащата, който умира за своите деца, взимайки на себе си техните грехове), монашеството („второ кръщение” и умиране за света), евхаристийното преобразяване на света (включващо превъзмогването не само на духовната, но и на физическата смърт) и наблягането на преобразяването на човешкия индивид в истинска личност, живееща по образа на Света Троица.

Дотук някак си успяхме да скицираме онова, което бихме могли да наречем „ас­кетично” измерение на сблъсъка със страха от смъртта, тоест борбата на човека да се освободи от „самореферентността” посредством отношени­ята си с другите. Но чрез тези отношения човек става и евхаристийно съ­щество, виждащо другите като уникални, неповторими и незаменими лич­ности. Онази Евхаристия, която дава само „опрощаване на греховете”, но не и вечен живот, не е православна Евхаристия.

Именно през евхаристийната перспектива Йоан Богослов (който е преживял пасхалната Евхаристия) обявява: „... който не обича брата си, пребъдва в смърт” (1 Иоан. 3:14). „Другият” е причина за моята святост, а не заплаха за нея. Култивирайки този етос на свободната любов в себе си, ние също така биваме готови, макар и само до известна степен, да умрем, за да могат да живеят другите: „Казах ви, че съм Аз; и тъй, ако Мене търсите, тях оставете да си идат” (Иоан. 18:8).

В тайнството на Евхаристията Църквата пази единственото място, на ко­ето личните отношения с някой „друг”, както и с болния и умиращия „друг”, могат да бъдат съхранени въпреки стремежа на смъртта да ги разкъса. В Църквата се учим, че съществуваме поради нечии „благодеяния, знайни и не­знайни” (молитва от Евхаристията), тоест поради факта, че други са жерт­вали себе си заради нас, а преди всички тях и самият Господ. Именно в това пре­плитане на отношения ние познаваме, че ако в своя живот сме получили нещо истинско, то е достигнало до нас, защото други са умрели заради нас и са се жертвали за нас. Църквата е място, където доброволно се умира по христопо­добен начин. Свързвайки Христовата победа над смъртта с личната свобода (и Неговия тропос), църковните отци предвиждат „умъртвяване на смърт­та”, когато човек подчини на Бога своята целокупна, самоопределяща се воля.

Изводите

– По примера на разпнатия Христос, Който „взима върху Си греха на света” (Иоан. 1:29), Църквата също така приема трагичните и грешни опити и начовека, защото тя е Тяло на разпнатия Господ. За да спаси света, Църквата трябва да премине през реалността на смъртта. Това е смисълът на думите на апостол Павел, който казва, че „смъртта действа в нас (апостолите), а животът във вас (коринтяните, членовете на Църквата)” (срв. 2 Кор. 4:11- 12). Това е нещото, което правят истинските светии. Без това отъждест­вяване с трагичната съдба на света няма спасение за света.

– Тъжно е, когато днешните християни игнорират факта, че Църквата е мяс­то на живота, на което чрез Христос и по благодатта на Дух Свети смърт­та е победена и е започнал нов живот. Защото Църквата е решение на проб­лема за смъртта. Тя е победа над смъртта и няма никакво намерение да я „опитоми”.

– Голямата истина, която модерните „третирания на смъртта” (напр. кри­ониката) игнорират, гласи, че страхът от смъртта се превъзмогва единс­твено чрез взимането върху себе си на кръста на другите, за да могат те да живеят. Хората, които са неустрашими пред смъртта, са онези, които всеки ден умират, жертвайки се за другите. Ако те не умрат, вечният живот не може да се роди в обичаните от тях (например в техните духовни чеда). Господ е казал: „ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод” (Иоан. 12:24). Логиката в тези думи на Господа, приложена към човека, е изцяло парадоксална, но когато я приемем, тя води до победа над всеки страх. „Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот” (Иоан. 12:25).

– Ако ни обзема страх от смъртта, това значи, че продължаваме да се стре­мим към живота, без преди това да искаме да изпитаме болка и смърт. Във всяко поколение е имало такива, които са били готови да умрат заради други­те, които са обичали другите повече от себе си. Онези, които ще се жертват за нас, са нашата едничка надежда. Причината за това е, че смъртта може да бъде унищожена само чрез нещо, което е по-силно от нея – чрез любовта, коя­то е „по-силна от смъртта” (срв. Песен на песните 8:6).

– Това е тайната на „силата, която се в немощ проявява” (срв. 2 Кор. 12:9), въпреки че тук немощта представлява сила сама по себе си. Тя се показва като сила само тогава, когато човек приеме своята смъртност като един­ствения „квас” за благодатта на Възкресението, като поле на срещата меж­ду неговата свобода и Любовта, която го е въвела в битие. Светиите, как­то и Христос, взимат върху себе си смъртта на другите, за да живеят те.

– Посоката, по която животът поема след „падението”, всъщност винаги е ориентирана към индивидуализма, където всеки individuum постига своя­та автономия и самодостатъчност по негативен начин. Това трагично състояние не може да бъде променено, ако човек не умре като individuum и не възкръсне като личност посредством смъртта на собствената си себичност.

– Трябва, между другото, да разбираме, че умъртвяването на нашето „себе” посредством подвиг, в който няма любов, може да бъде демонично, защото любовта се стреми към ekstasis, към свобода от всички желания на паднало­то същество. Свети Йоан Богослов възкликва: „Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пре­бъдва в смърт” (1 Иоан. 3:14). Единствено истинската любов може да снеме маските на табутата и камуфлажите на падналата природа, която е проник­ната от злонамерени, заплашителни и неконтролирани сили. Докато наша­та смърт не настъпи от любов към другите, ние няма да изпълним своето предназначение.

– Единствено по този начин мога да разбирам думите на Господа: „За вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя” (Иоан. 16:7). Подобно на това, но и па­радоксално, ако нашите обичани не преминат през раздялата с нас, няма да намерим истинска утеха. Ако ние не оставим другите, те няма да бъдат уте­шени. Това е тайната на смиреното „скриване” (срв. семето, което става ог­ромно дърво, Мат. 13:31-32), полезно както за нашата свобода, така и за сво­бодата на обичаните от нас: за да може същата да бъде изпитана, проверена и верифицирана. Това е „свободата на отсъствието”, която единствено Дух Свети, Духът на общението, дарява на онези, които обича.

Личността, която с живота си изповядва, че Божията творческа заповед е причина и ипостас на нейното битие, е превъзмогнала страха от смъртта. Тази личност е запазила семето на своето съществуване, от което е израс­нала радостта, силна да се надсмива над собствената смърт.

 

Превод от сръбски: Татяна Филева

 

Художник: Димостенис Аврамидис