Александър Шурбанов

Проф. Александър Шурбанов (1941) е завършил английска филология в СУ, където преподава от 1972г. Бил е лектор в Лондонския университет, в Калифорнийс-кия университет в Лос Анджелис, в университета в Олбани, щата Ню Йорк, и в много други университети. Крупен изследовател на английската литература. Автор е на книгите: Ренесансовият хуманизъм и лириката на Шекспир (София, 1980), Между патоса и иронията: Кристофър Марлоу и зараждането на рене-сансовата драма (София, 1992), Преводна рецепция на европейската литера-тура в България: Английска литература (съсъставител и автор) (София, 2000), Painting Shakespeare Red: An East-European Appropriation (в съавторство) (Ню Йорк & Лондон, 2001), Поетика на Английския ренесанс (София, 2002). Алексан-дър Шурбанов е автор на осем стихосбирки и на четири тома с художестве-на проза. Той е един от най-крупните български преводачи. Сред най-важните му преводи са четирите велики трагедии на Шекспир, Кентърбърийски разказина Чосър, Изгубеният рай на Милтън, Гертруда и Клавдий на Ъпдайк. В негова чест и по случай седемдесетата му годишнина бе издаден сборникът Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov (София, 2013)

Неземният дух и ние

Брой 1 (88) / 2014 година