Анджей Зволински

Отец проф. д-р Анджей Зволински е роден на 18 март 1957 г. в Радвановице, близо до Краков (Полша). През 1982 г. завършва богословие в тогавашния Папски богословски факултет (днес Пап-ски университет „Йоан-Павел II”) в Краков и през същата година е ръкоположен за свещеник. През 1990 г. защитава докторската си дисертация, посветена на социалната доктрина на Църквата, в Католическия университет в Люблин. През 1994 г. се хабилитира, а през 2000 г. получава профе-сорска титла въз основа на съчинението Етика на забогатяването. Дългогодишен директор на Научното издателство на Папската богословска академия и главен редактор на списанието на Бо-гословския факултет Polonia Sacra. В момента е ръководител на Катедрата по католическа социална доктрина във Факултета за обществени на-уки на Папския университет „Йоан-Павел II” в Краков. Автор е на около 100 книги и редица статии из областта на религиознанието, историята на идеите, социалната доктрина на Католическата църква, както и по икономическа етика, медии и съвременни духовни предизвикателства.