Андрей Зубов

Андрей Зубов e роден в Москва през 1952 г. Завършва Московския институт за международни отношения (МГИМО) и започва работа в Института по ориен-талистика. През 1985 г. заради християнска дейност научните му трудове са забранени за печат и той за-щитава докторската си дисертация едва през 1989 г. Създател на обществения комитет „Приемственост и възраждане на Русия”(през 1999 г.) и член на организацията на руските емигранти-солидаристи „На-родно-трудов съюз”(от 2003 г.). През 2006 – 2007 г. работи активно за обединението на Руската задгра-нична църква с Московската патриаршия.В момента Зубов е професор по философия и генерален директор на центъра „Църква и международни отношения” в Московския институт за междуна-родни отношения. Ръководи катедрата по история на религиите в Руския православен институт „Св. Иоан Богослов” и е лектор в Московската духовна академия, както и научен сътрудник в Института по ори-енталистика на Руската академия на науките. Автор на пет книги и над 200 научни статии. Отговорен редактор на проекта Руска история: ХХ век.