Михаил Шиндаров

Михаил Шиндаров е роден 1958 г. Завършва СУ „Св. Климент Охридски” като магистър по философия и теология. Преподавал е философия, логика (в СУ) и богословие. Директор на изда-телство „София – С.А.”. Завеждал е издателската дейност на Българското библейско дружество. Преводач, редактор и автор на научни и публицистични трудове.