BG | RU

Лила Морож-Гжелак

Лила Морож-Гжелак е професор в Института по славянски изследвания към Полската академия на науките. Научните й интереси са насочени към литературата и културата на южните славяни, изследването на техните идеологически митове и полската гледна точка към културния образ на балканските славяни. Съав-тор е на Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996-2000. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa, Warszawa, 2002 (Библиография на полското славянознание за периода 1996–2000 г. Светът на западните и южните славяни), автор на многобройни публикации по въпроси, свързани със сръбската, македонската и българската култура. Автор е на монографията Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiańskie losy postaci antycznej, Warszawa 2004 (Александър Велики и македонската национална идея. Славянската история на един античен герой), която представя реконструкцията на мита за Александър Македонски в българо-македонския регион. Друго нейно изследване е Bracia Słowianie. Wizje wspólnoty a rzeczywistość Warsawa, 2011 (Братята славяни. Представи за общността и реалността).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org