BG | RU

Атанас Стаматов

Проф. дфн Атанас Стаматов е преподавател по история на българ-ската философска култура. Научните му интереси са в областта на историята на философията, културната антропология, историогра-фията и философията на историята. Автор е на книгите Европей-ски проекции върху българската философска култура (1996); Tempora incognita на ранната българска история (1997); Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (2000) и др. Последният ръ-ководен от него научен проект е колективното изследване Философ-ският ХХ век в България, т. I. Философската публичност; т. II. Диалогични полета (2008).
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org