BG | RU

Атанас Славов

Атанас Славов е доктор по конституционно право (2009) и ма-гистър по право (2003) на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава във Философския факултет на същия университет. От 2011 г. работи върху изследователски проект в Университета на Глазгоу по проблемите на консолидирането на демокрацията и политичес-ката теология в източноправославен контекст. Специализирал е конституционализъм и либерална политическа теория в Инсти-тута за хуманитарни изследвания (САЩ), Института за хумани-тарни науки (Австрия), Теодор Хойс Академия (Германия). Негови-те изследователски интереси и публикации са насочени към конституционната теория, пряката демокрация и гражданското участие, правото и религията, политическата теология.


Атанас СлавовПредишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org