BG | RU

Доротея Соколова

Доротея Соколова е изкуствовед. Главен уредник в Националната художествена га-лерия. Има изследвания върху илюстрациите на Богородичния акатист и по-късни атрибуционни и иконологични публикации върху различни паметници на българското изкуство от ХVII–ХIХ век, както и върху възрожденската рисунка и печатна гра-фика. Публикации по историческа музеология: Невидимата страна на айсберга (за изграждането на структурата и функции-те на Народния музей) (1990), Националната галерия– етапи и система на форми-ране на институцията (1892–1948) (1994), Описания на произведения на изкуството и старини в текстовете на Петър Богдан (1994), Критическа оценка и пазарна стойност на произведенията на изкуството в България до средата на 40-те години на ХХ век (1996), Българските закони за музеите и старините– етапи на създаване, особености и ефекти на функциониране (края на ХIХ и първата половина на ХХ век) (2000), Музеоложката концепция на Андрей Протич (2004), Никола Мавродинов– историк на изкуството и уредник (2008) и др. Автор на различни изложби и музейни издания: изложба и каталог „1000 години българ-ска икона” (1975–1976), представяне на същата изложба в Рим (1979); изложби на въз-рожденските художници Христо Цокев, Николай Павлович, Станислав Доспевски, Захари Зограф, а също и на Ал. Мутафов, Никола Петров, Константин Величков, Петър Морозов; две големи музеоложки изложби – „В памет на Никола Мавродинов” (1995) и „От Народния музей към Националната галерия” (1996). Лектор по история и теория на музейната институция в Националната художествена академия – катедра „Консервация и реставрация” (от 1990 г.)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org