BG | RU

Хараламби Паницидис

Хараламби Паницидис е преподавател в катедра „История на философията” във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Изследователските му интереси са в областите: философия на историята, философска антропология, философско-теоретичните модели на съвременното социално и политическо развитие. Публикуваният тук негов текст може да се разглежда като част от един историкофилософски и критически проект, ангажиран с темата за желанието. На тази тема са посветени редица негови статии, както и монографичните текстове Поетика на желанието и История и желание (опит върху философията на ХХ век), под печат в Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2022 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org