BG | RU

КАКВО ИМАТ ПРЕДВИД АМЕРИКАНЦИТЕ, КОГАТО КАЗВАТ, ЧЕ ВЯРВАТ В БОГ?

година 2018 / брой 131, Изследователски център „Пю“

  

Девет от всеки десет американци вярват в съществуването на висша сила, но едва малко повече от половината вярват в Бог, както е описан в Библията.


Предишни изследвания на Института „Пю“ показаха, че процентът на американците, които са абсолютно уверени в съществуването на Бог, намалява през последните години, докато се увеличава процентът на тези, които се съмняват или въобще не вярват в съществуването на Бог. Тези тенденции поставят редица въпроси: Какво отричат анкетираните, когато казват, че не вярват в Бог? Дали те отричат съществуването на каквато и да било висша сила или духовна власт във вселената? Или отричат само традиционната християнска представа за Бог – може би детската си представа за белобрадия старец в небето? И обратно, когато анкетираните заявяват, че вярват в съществуването на Бог, в какво точно вярват те – в Бог, както е описан в Библията, или в друга духовна сила или върховно битие?


Новото национално представително проучване на Изследователския център „Пю“ е проведено сред 4700 пълнолетни американци от 4 до 18 декември 2017 г. Изследването установява, че една трета от американците не вярват в съществуването на библейския Бог, но вярват в съществуването на друга висша сила или духовна власт във вселената. Като цяло малко повече от половината от американците (56%) отговарят, че вярват в Бог „както е описан в Библията“. А един от всеки десет не вярва в съществуването на каквато и да било висша сила или духовна власт.


В САЩ вярата в съществуването на някаква божествена сила е характерна дори и за нерелигиозните ‒ група, която се състои от хора, идентифициращи се като атеисти, агностици или „без конкретна религия“, наричани колективно религиозно „необвързани“. Всъщност почти три четвърти от тях (72%) вярват в съществуването на някаква висша сила, макар и не в Бог, както е описан в Библията.


Въпросите в изследването не се позовават на конкретни текстове или преводи на Библията, за да може всеки да има свободата да приеме въпроса съгласно собственото си разбиране. Но от други въпроси в изследването става ясно, че мнозинството американци, които вярват в Бог, „както е описан Библията“, възприемат Бог като всемогъщо, всезнаещо и любящо божество, което определя голяма част от това, което се случва в живота им. Обратно, хората, които вярват в съществуването на „друга висша сила или духовна власт“, но не и в Бог, както е описан в Библията, е много по-малко вероятно да вярват в съществуването на всемогъщо, всезнаещо и добронамерено божество, което активно се намесва в делата на хората.


Като цяло около половината от американците (48 %) заявяват, че Бог или друга по-висша сила пряко определя какво се случва в живота им през цялото или през по-голямата част от времето. Други 18 % казват, че Бог или друга висша сила определят какво се случва в живота им „понякога“.


Приблизително осем от всеки десет анкетирани смятат, че Бог или друга висша сила ги пази, а две трети казват, че са били възнаградени от Всемогъщия. За сравнение, малко по-нисък е процентът на хората, които вярват, че Бог съди и наказва. Шест от всички десет американци отговарят, че Бог или друга висша сила ще съди хората за делата им, а четирима от всеки десет – че са били наказани от Бог или от духовната сила, която вярват, че ръководи вселената.


Наред с това, изследването установява, че три четвърти от пълнолетните американци заявяват, че се опитват да говорят с Бог (или с друга висша сила), а около трима от всеки десет отговорят, че Бог (или тази сила) говори на тях. Изследването съдържа отделен въпрос за интензивността на молитвата. Мнозинството от хората, които се молят редовно, вярват, че говорят с Бог и че Бог им говори. Но изследването също така установява, че молитвата и разговорът с Бога не са напълно взаимозаменяеми. Например четирима от всеки десет (39%), които казват, че рядко или никога не се молят, все пак отговарят, че говорят с Бог.


Първият въпрос, зададен от изследването, е: „Вярвате ли в Бог или не?“. Отговорилите положително на този въпрос – 80 % от всички запитани – бяха помолени да пояснят дали вярват в „Бог, както е описан в Библията“, или „не вярват в Бог, както е описан в Библията, но вярват в съществуването на друга висша сила или духовна власт във вселената“. По-голямата част от тази група ‒ или като цяло малко повече от половината анкетирани (56 %) отговарят, че вярват в Бога, както е описан в Библията.


Отговорилите отрицателно на първия въпрос ‒ че не вярват в Бог (19 % от всички анкетирани), също бяха помолени да отговорят на допълнителни въпроси. Те трябваше да изяснят дали „не вярват в Бог, както е описан в Библията, но вярват в съществуването на друга висша сила или духовна власт във вселената“, или напротив – „не вярват в съществуването на каквато и да било висша власт или духовна сила във вселената“. Около половината от тази група (или 10 % от всички анкетирани) отговарят, че не вярват в съществуването на каквато и да било върховна власт или духовна сила.


Като цяло една трета от анкетираните отговарят, че макар да не вярват в библейския Бог, вярват в съществуването на някаква висша сила или духовна власт във вселената ‒ включително 23 % от тези, които на първия въпрос са отговорили положително и 9 % от тези, отговорили отрицателно на този въпрос.


При допълнителни въпроси какво разбират под вяра в Бог и в друга висша сила или духовна власт, тези, които вярват в библейския Бог, и тези, които вярват в друга висша сила или духовна власт, споделят напълно различни представи. Казано най-общо, тези, които вярват в библейския Бог, са по-склонни да вярват в съществуването на всемогъщо, всезнаещо, добронамерено и активно божество. (…)


 
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org