BG | RU

ПРЕОЦЕНКА НА ДАТИРОВКАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЙОАН

година 2017 / брой 123, Томас Л. Стигъл

  

Увод


За много християни проблемът за датировката на Евангелието на Йоан не е богословски въпрос от съществена важност. Но този проблем заслужава внимание с оглед преоценка на съществуващите сред либералните изследователи мнения, а и заради защитаваните от някои евангелисти на свободната благодат мнения, че Евангелието на Йоан е единствената автентична евангелска книга в Библията и че тя е написана много рано в църковната история. От друга страна, ако бъде прието, че Евангелието е написано и получава своята окончателна форма и подредба през ІІ век, както твърдят някои критични скептични изследователи, тогава автоматично ще бъде отречена и неговата историческа достоверност и божествен авторитет. И в същото време, ако за времева рамка за завършването на Евангелието от Йоан се приеме периодът 30–45 г., това ще подкрепи твърдението, че тази книга има богословско и евангелско предимство и дори върховенство в канона на Новия завет.


Настоящата статия се връща към въпроса за датировката на Евангелието на Йоан, като първо се спира на мнението на критичните нехристиянски изследователи, които приемат късна датировка на книгата, през ІІ век. Сетне, основната част от статията се спира на доказателствата на двете доминиращи сред днешните новозаветни учени – на по-популярното, което датира Евангелието в периода на 80-те и 90-те години, и на по-малко защитаваното, което датира книгата преди 70 г. Накрая ще бъдат разгледани и доказателства за твърде ранната датировка в периода 30–45 г. Прегледът на съществуващите данни дава основание за заключението, че Евангелието следва да бъде датирано в периода между 60-те и 90-те години, като по-голямата част от доказателствата подкрепят твърдението за неговото съставяне преди 70-а година. Много са аргументите, които опровергават теорията за неговото съставяне още в периода 30–45 г., както и късната датировка към началото на ІІ век. Макар Писанието никъде да не посочва конкретна „рождена“ дата на Евангелието на Йоан, както и ясни доказателства за поредността на неговото написване спрямо останалите книги от Новия завет, налице са достатъчно библейски и исторически доказателства, които изключват като недостоверни двете крайни датировка – за периода на 30-те и 40-те години, както и за ІІ век. Преди да продължим, е необходимо да направим няколко уточнения.


Първенството на Йоан


На първо място, следва да бъдат дефинирани термините „първенство“ и „върховенство“. В настоящата статия тези термини означават или богословското предимство на Евангелието на Йоан спрямо другите книги на Новия завет, или хронологичното първенство на Йоановото евангелие спрямо другите книги, или и двете. Терминът „първенство на Йоан“ придоби почти технически характер след публикуването на книгата на Джон А. Т. Робинсън под това заглавие. В нея той защитава ранната, преди 70 г., дата за написването на Евангелието на Йоан – датировка, по-ранна с десетилетия от преобладаващото до този момент научно мнение. В книгата Робинсън използва термина „първенство“ в хронологичен, а не богословски смисъл. Но поради по-късните мнения, че Евангелието на Йоан е единствена написана с евангелизаторска цел новозаветна книга, в настоящата статия терминът „първенство на Йоан“ понякога е употребяван с цел да насочи вниманието към богословско-евангелизаторското върховенство на Йоан, в допълнение към неговия хронологичен приоритет. Смисълът, в който този термин е употребен, става ясен от контекста.


Апостолското авторство


На второ място, въпросът за авторството по естествен начин е обвързан с датата на съставяне на Евангелието на Йоан. Тази статия се основава на предположението, без да се опитва да го доказва, че апостол Йоан, синът Зеведеев, е същинският автор на четвъртото евангелие. Критичните и скептични изследователи като цяло приемат, че Йоан е имал слабо или никакво отношение към съставителство на Евангелието. Те настояват, че Евангелието се е развило през няколко „етапа“ и затова търсят няколко „пласта“ или „нива“ от различни епохи, като приемат, че накрая Евангелието е било редактирано от Йоановата „общност“, което се е случило две или три поколения след същинския Йоан. Ала тази еволюционна теория за съставителството на Евангелието се основава по-скоро на поредица от допускания, отколкото на убедителни доказателства. В днешно време изворовият и текстови критицизъм на Евангелието се е превърнал в крайно спекулативно занимание и това е най-слабото, което може да се каже по този въпрос. Тези спекулации няма да бъдат обект на дискусия тук, тъй като консервативните изследователи вече убедително са аргументирали мнението, че апостолското авторство на четвъртото Евангелие е не само достоверно и убедително, но е и най-логичното заключение с оглед на съществуващите вътрешни и външни доказателства.


Ред на съставянето


Третият въпрос, който изисква да бъде уточнен тук, е въпросът за поредността. Въпросът за датировката на Евангелието на Йоан следва да бъде отделен от въпроса за поредността на новозаветниТЕ книги. Дори Евангелието на Йоан да бъде датирано много рано, това не означава задължително, че то би станало първата написана книга на Новия Завет. Дори изследователи, които защитават мнението за хронологичното първенство на Йоан, приемат, че има поне една книга, написана преди него, и това е Посланието на Яков от 34 г. В същото време въпросът за датировката на Йоан не може да бъде изцяло отделен от въпроса за поредността на книгите от Новия завет. Твърдението, че Евангелието на Йоан е написано твърде рано, между 30 и 45 година, води след себе си и допускането, че Йоановото евангелие предшества другите книги от Новия Завет, тъй като те не биха могли да бъдат написани едновременно с Евангелието на Йоан, ако то наистина е написано между 30 и 45 година. Да се твърди например, че Деяния на Апостолите или Посланията са написани през 30-те години, ще бъде очевиден исторически анахронизъм, тъй като не е възможно те да бъдат написани преди събитията, описани в тях.


Всичко това ни връща към въпроса кога Йоан написва своето Евангелие. Дали това става в периода между 30-те и началото на ІІ век? За да отговорим на този въпрос, първо трябва да се спрем на доказателствата, привеждани от новозаветните изследователи в полза на двете най-популярни мнения – които датират Евангелието или през 80-те и 90-те години, или преди 70 г., а сетне ще се спрем на доказателствата за драстично по-ранната датировка в периода 30–45 година. (...)
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org