BG | RU

ЗА УДАЧНОСТТА И БОГОСЛОВСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

година 2019 / брой 145, Радостин Марчев

  

 


Терминологията, свързана с протестантските християнски общности в България, е неясна и объркваща. Тези общности са наричани протестанти, евангелисти, евангелски или евангелистки църкви, а през последните години все повече навлиза и транслитерираното понятие евангеликали със своите производни евангеликални (или евангеликалистки) и евангеликализъм[1]. При това тази неутвърденост на езика не се свежда просто до припокриващи се в своето значение термини синоними, а засяга и смисъла, в който те се използват. Както ще видим след малко, това е вярно не само за масовата им употреба, но и за използването им в специализираната, вкл. богословска, литература. Последното е странно, при положение че подобни общности съществуват в страната поне от XVIII век, а научните изследвания върху тях вече съвсем не са малко.


Настоящата статия си поставя за цел да хвърли светлина в две направления – първо да се опита да внесе някакъв ред в царящия терминологичен хаос и второ, да очертае някои богословски насоки за по-добро разбиране на групата общности, за които те се използват.


Една от причините за подобно объркване на термините е, че много често те достигат до нас през английския и немския език. Това е важно да се подчертае, тъй като не само читателите, но и преводачите невинаги знаят, че термините се използват по различен начин в двата езика. Така например българският портал gender.land е публикувал интервю с д-р Йенс Шламелхер, преподавател в Центъра за научни изследвания на религиите в Рурския университет в Бохум.[2] В него той използва понятията „евангелисти”, „евангеликализъм” и „евангеликали”, като ги обяснява по следния начин: „евнгеликализмът” е „радикално течение на евангелизма”. Нещо подобно може да се види и в една скорошна статия в сп. Християнство и култура: „Евангелските църкви се стремят да представляват всички, останали незабелязани на пазара на интересите: разговор с Франк Отфрид Юли, епископ на Евангелската църква във Вюртемберг”[3]. От текста става ясно, че думата „евангелска” се използва в смисъл на „протестантска” и дори още по-конкретно на традиционна за Германия Лутеранска църква. В бележка под черта думата „евангеликали” е обяснена по следния начин от преводача: „Евангеликали (Evangelikale) – с това понятие, въведено в немския език преди около 50 години, се обозначават протестанти, които поставят авторитета на Библията над всичко и са критични спрямо либералното богословие и секуларизма. Те не представляват хомогенна група и принадлежат към различни протестантски църкви. По отношение на някои обществени проблеми като аборти, отхвърляне на еднополови бракове и на евтаназията и пр. те си сътрудничат с ултраконсервативни католически кръгове. За евангеликализма е характерно още подчертаването на изкупителното дело на Христос чрез страданията му на кръста, социална ангажираност и активност за разпространението на Евангелието, редовното посещение на богослуженията. За разлика от протестантите фундаменталисти те не игнорират критични въпроси относно вярата си и са готови в конкретни случаи да си сътрудничат с християни от други вероизповедания. Счита се, че понастоящем по света има над 300 милиона евангеликали, като особено голям прираст те имат в Азия, Африка, Южна Америка и САЩ”.


С други думи, тези два текста определят думата „евангелска” като синоним на „протестантска” или „лутеранска”, а „евангеликализма” като консервативно течение в протестантската (евангелска) църква. Това е абсолютно удачна употреба на понятията за немския език, където още Мартин Лутер използва Evangelische Kirke, за да разграничи протестантското движение от Католическата църква. В английския обаче смисълът е поне донякъде преобърнат: там „evangelical(s)” (евангелски/евангелисти) и „evangelicalism” (евангеликализъм) обозначават една и съща група християни или движение в рамките на по-широкото понятие „протестанти”.


Очевидно е, че когато понятия, които се използват в различен смисъл в английския и немския, се превеждат с едни и същи думи в българския, то терминологичният хаос става неизбежен. (…)


 


 


[1] От английското evangelicalism и немското Evangelikale.


[2] Немски изследовател: представите за мъж и жена на консервативните евангелисти са от XIX век. https://gender.land/nemski-izsledovatel-predstavite-za-mazh-i-zhena-na-konservativnite-evangelisti-sa-ot-hix-vek/. Посетено на 29.08.2019.


[3] Християнство и култура, 139, 2019.
Предишен брой


Снимки

Контакти


Издава фондация "Комунитас"
Адрес: ул. "Неофит Рилски" № 61 "
Тел. 02 9810555
E-mail: hkultura@communitas-bg.org

2000-2023 hkultura.com Начало | Броеве | Проектът | Екипът | Разпространение | Контакт | Вход
webdesign: pimdesign.org