Александър Джаковац

Свещеник д-р Александър Джаковац е роден през 1971г. в Белград. За-вършва Православния богословски факултет в Белград през 1998г., а през 2003г. защитава магистърска теза „Християнското разбиране за личността (до св. Максим Изповедник)”. От 2006г. заема длъжността инспектор за религиозното образование към Белградско-Карловачката архиепископия. През 2007г. е ръкоположен за свещеник, а от 2008г. е главен редактор на списание Теолошки погледи– официален научен ор-ган на Св. архийерейски синод на СПЦ. От 2013г. е избран за асистент в катедрата по догматика на Православния богословски факултет на Белградския университет. През юли 2014г. защитава докторска дисер-тация на тема: „Онтологията и етиката в светлината на христоло-гията на св. Максим Изповедник”. Специализирал е в Богословския фа-култет на Аристотелевия университет в Солун. Автор е на редица статии и студии главно в областта на систематическото богословие.