Мисия

Да положи крайъгълния камък и да работи с възможните си сили за:

 1. Отваряне на врата към света на невярващите, но търсещите света на Христовата вяра.
 2. Утвърждаване на християнските гледни точки към дневния ред и проблемите на гражданското общество като равнозначими с останалите възгледи, формиращи посоките и действията на обществото във всички сфери на живота.
 3. Премахване пропастта между политическия и икономически напредък като резултат от интеграцията в Европа от една страна, и драстичната неразвитост във възприемането на християнските ценности и практики на поведение, които са основата на тази Европа.
 4. Изграждане атмосферата на толерантност и взаимно уважение между християните от различни изповедания.

Облик
В основата си обликът на изданието трябва да се гради върху списването му от вярващи християни като принцип. Освен това то трябва

Да бъде:

 1. Актуално /насочено към трайните и ежедневни въпроси в общественото съзнание/;
 2. Читаемо /от всеки желаещ да търси път към вярата, дори да не е вярващ/;
 3. Толерантно /към различните християнски гледни точки/;
 4. Отворено /към нови теми и автори/;
 5. Зачитащо обратната връзка /с читателите и нуждите на обществото/;
 6. Ползващо опита на другите издания /от подобен вид по света, включително и техни текстове/;
 7. С модерна форма /на издаване и оформление/.

Да не бъде:

 1. Църковно
 2. Чисто академично
 3. Суетно

Основни рубрики:
Структурата на съдържанието не е формализирана, като посочената по-долу структура е примерна и условна.

 1.  Диалог /основна рубрика, генерираща дебати по значими проблеми между вярващи и невярващи, както и вярващи християни с различия в позициите/.
 2.  Културна /актуални театрално-музикални, литературно-критически и други текстове/.
 3.  Християнска философия и съвременно богословие.
 4.  Църковна. Анализ – дневник на събития в християнския свят у нас и по света.
 5.  Актуална политическа.
 6.  Актуална гражданска.
 7.  Архивна /из предходни християнски периодични издания в България/.