Теодора Карамелска

Теодора Карамелска e доктор по философия, научен сътрудник в секция „Социология на ценностите, религиите и всекидневния живот“ към Института по социология при БАН. От 2007 г. е член на екипа на международната изследователска програма MICROCON (A Micro Level Analysis of Violent Conflict). Хоноруван асистент по теория на религията в катедра „История и теория на културата“ към Софийския университет и сътрудник на интернет сайта „Двери на Правос-лавието“.